Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKO GMINNEGO ZESPOŁU USŁUG OŚWIATOWYCH
W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

 

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kamień Krajeński;
2) Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejską w Kamieniu Krajeńskim;
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kamienia Krajeńskiego;
4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim;
5) Zespole – należy przez to rozumieć Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

§ 3. Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim jest jednostką organizacyjną Gminy Kamień Krajeński działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
5) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
6) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666);
7) uchwały Nr XVI/155/97 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Zespołu Administracyjny Szkół” w Kamieniu Krajeńskim;
8) uchwały Nr XXX/360/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dostosowania organizacji i nazwy Miejsko Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Kamieniu Krajeńskim do zmian w  obsłudze administracyjno-finansowo-organizacyjnej szkół;
9) uchwały Nr XXII/130/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Zespół Administracyjny Szkół” w Kamieniu Krajeńskim.

§ 4. Zespół obejmuje swoją działalnością publiczne szkoły, przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym.

§5. Zespół jest jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej działającej w formie jednostki budżetowej Gminy Kamień Krajeński prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości i wydanych do nich aktach wykonawczych.

§6. Zespół jest czynny w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 15.30.

ROZDZIAŁ 2
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

§7. 1. Zespołem kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz.
2. Dyrektor Zespołu kieruje działalnością jednostki, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, przy pomocy głównego księgowego oraz samodzielnych stanowisk podległych bezpośrednio dyrektorowi.
3. W przypadku nieobecności dyrektora w kierowaniu Zespołem zastępuje go główny księgowy, a w przypadku nieobecności głównego księgowego inny upoważniony przez dyrektora pracownik.

§8. 1. W skład Zespołu wchodzą stanowiska pracy:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Główny księgowy,
3) Starszy specjalista ds. księgowości,
4) Specjalista organizacyjnych i administracyjno – kadrowych,
5)Informatyk,
6)Kierowca autobusu szkolnego,
7) Opiekun dzieci w czasie dowozu,
8)Robotnik gospodarczy.
2. W ramach przyznanych środków i uzasadnionych potrzeb dyrektor Zespołu może zatrudnić pracowników świadczących usługi na rzecz kilku lub wszystkich placówek.
3.Dyrektor Zespołu jest służbowym przełożonym zatrudnionych w Zespole pracowników.

§ 9. Dla stanowisk kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci w czasie dowozu można wprowadzić przerwę w pracy nie wliczaną do czasu pracy w wymiarze 60 minut przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych zgodnie z art. 141 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

§ 10. Schemat struktury organizacyjnej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim stanowi załącznik Nr 1.

 ROZDZIAŁ 3

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY ZESPOŁU

 

§11. Do wspólnych zadań i obowiązków pracowników Zespołu należy:
1) wypełnianie obowiązków służbowych przez poszczególnych pracowników zgodnie z zakresem czynności;
2) przygotowanie:
a) projektów uchwał, materiałów, analiz, pod obrady Rady oraz dla potrzeb Burmistrza;
b)okresowych ocen, analiz informacji i sprawozdań w ramach prowadzonych spraw;
c) projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych  sprawach z zakresu działania Zespołu;
d) projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Burmistrza i Rady.
3) realizacja zadań wynikających z postanowień uchwał Rady, zarządzeń i postanowień Burmistrza;
4) opracowanie:
a) projektów planów przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i organizacyjnych oraz  realizacja tych planów;
b) z innymi stanowiskami  pracy Urzędu, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami projektów  dotyczących zakresu działania Zespołu.
5) współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi oraz  gospodarczymi, a także właściwymi organami administracji rządowej;
6) współpraca z Komisjami Rady  w  zakresie działania Zespołu;
7) właściwa i terminowa realizacja  zadań  Zespołu;
8) wykonywanie kontroli wewnętrznej w Zespole;
9) rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz  skarg i wniosków obywateli;
10) prowadzenie zbiorów przepisów i innych aktów prawnych  dotyczących  zakresu  działania Zespołu;
11) usprawnianie organizacji metod i form pracy;
12) dbałość o wykonywanie zadań publicznych gminy z uwzględnieniem interesu państwa, gminy oraz indywidualnych interesów obywateli;
13) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie zgodnie z obowiązującym prawem;
14) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej;
15) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach  z obywatelami;
16) informowanie organów, instytucji i obywateli oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zespołu, jeżeli prawo tego  nie  zabrania;
17) sumienne i staranne wypełnianie  poleceń przełożonego;
18) przestrzeganie dyscypliny pracy;
19) przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób  jak najbardziej efektywny;
20) dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie inicjatywy;
21)przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów  przeciwpożarowych.

§12. Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za:
1)kierowanie pracą Zespołu w sposób zapewniający jego sprawne funkcjonowanie i efektywną realizację zadań statutowych;
2)reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
3)prowadzenie bieżących spraw Zespołu;
4)wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Zespole;
5)wykonywanie obowiązków kierownika jednostki sektora finansów publicznych wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;
6)kreowanie samorządowej polityki oświatowej;
7)opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii oświatowej oświaty w Gminie;
8)opracowywanie lub zatwierdzanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie spraw dotyczących oświaty;
9)zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Zespołu;
10)przygotowanie, wspólnie z głównym księgowym Zespołu oraz dyrektorów placówek oświatowych w gminie projektów rocznych planów finansowych oraz nadzorowanie ich realizacji;
11)analizę arkuszy organizacji pracy placówek oświatowych Gminie i przedkładania ich do zatwierdzania Burmistrzowi;
12)współuczestniczenie w opracowaniu planów remontów placówek oświatowych w Gminie oraz koordynowanie ich realizacji;
13)obsługę placówek oświatowych w Gminie w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i organizacyjnych;
14)nadzorowanie usług transportowych i dowozu dzieci do placówek oświatowych w Gminie;
15)prawidłowy i terminowy przebieg procesu inwentaryzacji w Zespole;
16)pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych;
17)obsługę programu komputerowego Sigma arkusz organizacyjny i zabezpieczanie zawartych w nim informacji oraz danych przed dostępem osobom nieupoważnionym.

§13. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za:
1) wykonywanie obowiązków głównego księgowego Zespołu wynikających z ustawy o finansach publicznych;
2) prowadzenie rachunkowości Zespołu oraz placówek oświatowych w Gminie;
3) prowadzenie księgowości analitycznej;
4) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
5) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań finansowych dla Zespołu placówek oświatowych w Gminie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
6)sporządzanie planu dochodów i wydatków budżetu w szczegółowości i układzie określonych przez Urząd na podstawie uchwały budżetowej na dany rok;
7) nadzorowanie, koordynowanie i ewidencjonowanie zmian w budżetach podległych jednostek;
8) sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw prawidłowości wydatkowania środków na planowane zadania;
9) ustalenie ewentualnych różnic z przeprowadzonej inwentaryzacji w przypadku gdy salda nie są zgodne, wyjaśnienie przyczyn powstałych rozbieżności i ujęcie ich w księgach rachunkowych,
10) obsługę programów komputerowych Finanse Optivum, Sigma arkusz organizacyjny, Inwentarz Optivum, Bestia i zabezpieczanie zawartych w nich informacji oraz danych przed dostępem osobom nieupoważnionym.

§14. Starszy specjalista ds. księgowości ponosi odpowiedzialność za:
1) naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń pracowniczych dla pracowników Zespołu oraz obsługiwanych placówek oświatowych w Gminie;
2) weryfikację poleceń płacowych otrzymywanych od dyrektorów obsługiwanych placówek pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Zespołu;
3) sporządzanie dokumentacji związanej z naliczaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, świadczeń ZUS od pracowników;
4) sporządzanie zaświadczeń o wysokości dochodów emerytów i rencistów i przekazywanie ich w określonym odrębnymi przepisami prawa terminie do ZUS;
5) przygotowanie dokumentów płacowych dla pracowników przechodzących na emeryturę,
6) obsługę kadrową w zakresie spraw związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli;
7) sporządzanie dokumentacji do kapitałów początkowych;
8) sporządzanie dokumentacji, naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego pracowników Zespołu oraz obsługiwanych placówek oświatowych w Gminie, w tym m.in. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT;
9) sporządzanie sprawozdania GUS, PFRON, SIO, udostępnianie dyrektorom placówek oświatowych danych potrzebnych do SIO;
10) prowadzenie rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
11) obsługę kasową;
12) inwentaryzację kasy i spisy z natury książeczek czekowych na koniec danego roku kalendarzowego Zespołu oraz placówek oświatowych w Gminie;
13) obsługę programów komputerowych Płace Optivum, Kadry Optivum, Sigma arkusz organizacyjny, Średnie Wynagrodzenia Nauczycieli, Płatnik, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Optivum i zabezpieczanie zawartych w nich informacji i danych przed dostępem osobom nieupoważnionym.

§15. Specjalista ds. organizacyjnych i administracyjno-kadrowych ponosi odpowiedzialność za:
1) obsługę sekretariatu Zespołu;
2) obsługę kadrową w zakresie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników administracji i obsługi oraz za prowadzenie teczek akt osobowych Zespołu i placówek oświatowych w Gminie;
3) przygotowywanie dokumentacji związanej z awansowaniem nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;
4) prowadzenie składnicy akt Zespołu;
5) prowadzenie księgi inwentarzowej Zespołu;
6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Zespołu;
7) organizowanie zamówień publicznych Zespołu;
8) prowadzenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
9) prowadzenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
10) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez uczniów do 18 roku życia;
11) obsługę w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektów realizowanych ze środków budżetu państwa;
12) sporządzanie sprawozdania SIO;
13) redagowanie stron internetowych Zespołu;
14)obsługę programów komputerowych Kadry Optivum, Płace Optivum, Stypendia Sygnity, SIO, Sigma arkusz organizacyjny, Inwentarz Optivum i zabezpieczanie zawartych w nich informacji i danych przed dostępem osobom nieupoważnionym.

§16. Informatyk ponosi odpowiedzialność za:
1) bieżącą obsługę informatyczną;
2) pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych;
3) instalację i aktualizację oprogramowani;
4) instalację, konfiguracje urządzeń sieci LAN, serwera;
5) zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów;
6) wykonywanie zapasowych kopii systemu informatycznego i aplikacji, baz danych;
7) prowadzenie dokumentacji ASI;
8) kontrolowanie, modyfikowanie, aktualizacje zabezpieczeń informatycznych, zarządzanie hasłami użytkowników.

§17. Kierowca autobusu ponosi odpowiedzialność za:
1) dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy autobusem szkolnym zgodnie z aktualnym rozkładem;
2) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym autobusu oraz dokonywanie drobnych napraw;
3) przestrzeganie terminów okresowych przeglądów autobusu szkolnego.

§18. Opiekun dzieci w czasie dowozu ponosi odpowiedzialność za:
1) sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozu z miejsca  zamieszkania do szkoły/placówki i z powrotem,
2) zapewnienie bezpieczeństwa wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do szkoły, (placówki lub do miejsca oczekiwania) miejsca zbiórki skąd, uczniowie rozchodzą się do domów;

§19. Robotnik gospodarczy ponosi odpowiedzialność za:
1) dbanie o czystość i porządek w budynku oraz na zewnątrz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie,
2) przyjmowanie i rozliczanie na koniec pobytu grup lub innych osób korzystających z bazy noclegowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie.
3) pieczę nad bezpieczeństwem budynku, otoczenia i całością sprzętu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie.

§20. Pracownicy Zespołu podlegają okresowym ocenom zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 902) oraz Regulaminu okresowej oceny pracowników Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

ROZDZIAŁ 4
ZADANIA ZESPOŁU

§21. Podstawą funkcjonowania Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę po przedstawieniu projektu budżetu przez Dyrektora Zespołu.

§22. Zespół posiada własny rachunek bankowy prowadzi szczegółową analitykę dochodów i wydatków.

§23. Zespół prowadzi własną obsługę finansową, każdej szkoły, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie. Prowadzenie finansów szkół i przedszkoli zgodne jest z wcześniej zawartym porozumieniem w tej sprawie, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r.

§24. 1. Zadaniem Zespołu jest zapewnienie właściwej działalności publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym, a w szczególności:
1) zapewnienie obsługi finansowej, administracyjnej, kadrowej i organizacyjnej placówek oświatowych;
2) prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych,
3) opracowanie projektów planów zadań rzeczowych oraz dochodów wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach,
4) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
5)koordynacja działań  w zakresie wyposażenia placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej  realizacji programów nauczania, wychowania;
6) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie przeprowadzanych remontów w obiektach szkół i placówek oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
7) zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w przypadku przekroczenia norm odległości drogi z domu do szkoły,
8) realizowanie uprawnień nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz związkami zawodowymi,
9) pomoc organizacyjna i administracyjna na rzecz społecznych organów szkół i przedszkoli, organizacji i stowarzyszeń zrzeszających uczniów, rodziców lub pracowników oświaty.
2. Rada i Burmistrz mogą zlecić Zespołowi inne zadania i obowiązki.

§25. 1. Obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym nie może naruszyć ustawowo zagwarantowanego zakresu uprawnień dyrektora placówek, a w szczególności do:
1) kierowania działalnością placówek,
2) sprawowania nadzoru pedagogicznego,
3) dysponowania środkami określonymi w planie finansowym i odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
4) wydawania określonych ustawą decyzji administracyjnych,
5)pełnienia funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników placówki;
6) odpowiedzialności za powierzony majątek, jego inwentaryzację objętą spisem z natury.
2. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych w tym zakresie i rozpatrywanie skarg na działalność Zespołu należy do Burmistrza.

ROZDZIAŁ 5
ZASADY PODPISYWANIA PISM

§26. Dyrektor Zespołu podpisuje:
1) zarządzenia i decyzje;
2) pisma związane z reprezentowaniem Zespołu na zewnątrz;
3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Zespołu;
4) odpowiedzi na skargi i wnioski;
5) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu;
6) pisma zawierające oświadczenia woli Zespołu jako pracodawcy;
7) pełnomocnictwa do reprezentowania Zespołu przed sądami i organami administracji publicznej;
8) sprawozdania budżetowe;
9) inne pisma, do który został upoważniony przez Burmistrza.

§27. Dyrektor Zespołu upoważnia pracowników Zespołu do podpisywania pism dotyczących spraw pozostających w zakresie ich czynności.

§28. Pracownicy Zespołu opracowujący pisma i dokumenty parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

§29. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach podpisują pisma związane z zakresem działania stanowiska, nie zastrzeżone do podpisu Dyrektora Zespołu.

ROZDZIAŁ 6
OBIEG DOKUMENTÓW

§30. Obieg dokumentów finansowo-księgowych określają odrębne przepisy.

§31. Organizacje prac kancelaryjnych Zespołu, obieg korespondencji i dokumentów, a także sposób gromadzenia, przechowywani, ewidencjonowania oraz udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 7
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

§32. Nadzór i kontrolę nad działalnością Zespołu sprawuje Rada i Burmistrz.

ROZDZIAŁ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33. 1. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim powołany Zarządzeniem Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim Nr 4/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko Gminnemu Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych Kamień Krajeński oraz podlega wyłożeniu do wglądu pracowników w siedzibie Zespołu.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>