Statut MGZUO

STATUT
MIEJSKO GMINNEGO ZESPOŁU USŁUG OŚWIATOWYCH
W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

§1

   1. Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim zwany dalej Zespołem jest jednostką organizacyjną Gminy Kamień Krajeński działającą w formie jednostki budżetowej.
   2.  Siedziba Zespołu mieści się w Kamieniu Krajeńskim przy Placu Odrodzenia 3.
   3. Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Burmistrz Kamienia Krajeńskiego.
   4. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści „Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim”.

    §2

    Zespół działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);
4) niniejszego statutu.

§3

      1. Zespół został utworzony w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek, o których mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym.
      2.  Zespół prowadzi obsługę, o której mowa w ust. 1, nie naruszając postanowień art. 10c ustawy o samorządzie gminnym.

§4

      1. Zespół jako jednostka budżetowa Gminy Kamień Krajeński, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych dotyczących jednostek budżetowych.
      2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu.
      3. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy Kamień Krajeński uchwalonyprzez Radę Miejską w Kamieniu Krajeńskim.
      4. Księgowość Zespołu jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
      5. Zespół realizuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych pracowników.

§5

      1. Zespół powołany jest do obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych (jednostek obsługiwanych), dla których  Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym.
      2. Realizując obsługę, o której mowa w ust. 1 Zespół nie narusza postanowień art. 10c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, działa w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Zespołu, a dyrektorem placówki oświatowej.
      3. Zespół  obsługuje zadania oświatowe Gminy Kamień Krajeński, należące do kompetencji Burmistrza Kamienia Krajeńskiego, a także inne wynikające z przepisów prawa i potrzeb.
      4. Szczegółowy zakres działania Zespołu określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Zespołu.

§6

Zespół, w ramach wspólnej obsługi wykonuje w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości placówek oświatowych (jednostek obsługiwanych), dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym, za wyjątkiem inwentaryzacji majątku objętego spisem z natury.

§7

      1. Pracami Zespołu kieruje Dyrektor.
      2. Dyrektor zarządza i reprezentuje Zespół na zewnątrz.
      3. Dyrektor i pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi.
      4. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy  i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Zespołu.
      5. Do podstawowych zadań Dyrektora Zespołu należy:

1)kierowanie Zespołem, jako zakładem pracy oraz reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

2)nadzór nad terminową, rzetelną i zgodną z prawem realizacją zadań Zespołu;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz porozumieniami;

4) współpraca z dyrektorami placówek w zakresie realizacji zadań oświatowych;

5)współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Kamień Krajeński oraz innymi instytucjami i organizacjami oświatowymi, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań Zespołu.

§8

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zespołu.

§9

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>